sanook » ผู้ค้าต้องฟัง! กรมสรรพากรเสนอร่างกฎหมายให้ธนาคารส่งข้อมูลรับเงินในบัญชีเพื่อตรวจสอบภาษี

ผู้ค้าต้องฟัง! กรมสรรพากรเสนอร่างกฎหมายให้ธนาคารส่งข้อมูลรับเงินในบัญชีเพื่อตรวจสอบภาษี

3 เมษายน 2018
33   0