ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ “ล่ม” คาดกระทบเงินเบิกจ่ายของภาครัฐ

วันที่ 27 พ.ย. 2556 15:10 น. "ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS; Government Fiscal Management Information System)" และ "ระบบจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (E-GP; e-Govetnment Procurement)" เกิดปัญหาไม่สามารถใช้งานได้

สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ ยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด ส่วนระบบจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ นั้นเกิดจากไฟฟ้าดับและไฟฟ้าสำรองไม่เพียงพอ

โดยผลกระทบจากการที่ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ เกิดปัญหา อาจทำให้พนักงานจ้างเหมา และการเบิกจ่ายของเอกชน ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เช่นเดียวกับระบบจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ที่กระทบต่อการซื้อขายและการจ้างงานของภาครัฐด้วย

จากการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐบางท่าน ได้ข้อมูลว่าการเบิกจ่ายเงินอาจจะล่าช้าออกไปอีกอย่างน้อย 30 วัน หรือประมาณช่วงต้นเดือนมกราคม พ.ศ. 2557

วันที่ 27 พ.ย. 2556 16:30 น. ตรวจสอบข้อมูลจาก "ข่าวสารผู้ใช้ GFMIS" พบว่าได้มีการย้ายระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้งานระบบคอมพิวเตอร์สำรองฉุกเฉิน (Disaster recovery site หรือ DR Site) แล้ว สำหรับระบบจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมว่าได้มีการย้ายไปใช้ระบบคอมพิวเตอร์สำรองฉุกเฉินหรือไม่

ประกาศข่าวสารระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 27 พ.ย. 2556 ประกาศไว้เวลา 15:54 น.

 1. กรณีที่ผู้ค้าภาครัฐมีความประสงค์ที่จะลงทะเบียนในระบบ e-GP แต่ไม่สามารถลงทะเบียนได้เนื่องจากระบบ e-GP ปิด ให้ผู้ค้ากับภาครัฐไปขอรับเอกสารและไปยื่นเอกสารกับหน่วยงานได้ตามปกติ โดยให้หมายเหตุว่าไม่ได้ลงทะเบียนเนื่องจากอะไรระบบ e-GP ปิด ให้ระบุวันที่ที่ผู้ค้ากับภาครัฐจะดำเนินการด้วยนะ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถเป็นหลักฐานประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติ
 2. การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ค้าภาครัฐ เนื่องจากระบบ e-GP ปิด จึงไม่สามารถตรวจสอบคุณสมบัติได้ หากมีความจำเป็นเร่งด่วนในการปฏิบัติงาน ให้ถือว่าผู้ค้านั้นมีคุณสมบัติ
 3. ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุและที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549ทุกประการ ยกเว้นการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ในช่วงระยะเวลาที่ไม่ปกติตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. 2556 เป็นต้นไป ซึ่งไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เนื่องจากระบบปิด

ข้อมูลของระบบจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นระบบเฉพาะที่พัฒนาขึ้นมาเอง หรือจัดซื้อแบบเดียวกับ ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งพัฒนาและใช้งานบน SAP R/3 และ SAP Business Warehouse หรือไม่

โดยระบบ "ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์" นั้นมี 2 ส่วนคือ

SAP R/3

 • ระบบการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายและติดตามการใช้งบประมาณ
 • บัญชีแบบเกณฑ์คงค้าง
 • บัญชีทรัพย์สินถาวร
 • บัญชีต้นทุน
 • บัญชีบริหาร
 • การจัดซื้อจัดจ้าง
 • การบริหารเงินสด
 • เงินคงคลัง
 • ข้อมูลบุคคล

SAP Business Warehouse

ข้อมูลเพื่อการบริหาร ด้านการเงินการคลังแบบ Online Real Time สำหรับนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง อธิบดีกรม ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้บริหารด้านการเงิน

ที่มา
- ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (eGP)
- ประกาศข่าวสารระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 25 พ.ย. 2556 เวลา 14:47 น.
- ประกาศข่าวสารระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 26 พ.ย. 2556 เวลา 20:11 น.
- ประกาศข่าวสารระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 27 พ.ย. 2556 เวลา 15:54 น.
- ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์
- หากประสบปัญหาในการเรียกงาน Web Online ไม่ได้ ขอให้เปลี่ยนวิธีการเรียกรายงานชั่วคราว (27พ.ย. 2556)

Government, Thailand

[source: http://www.blognone.com/node/51159]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *