thumbsup » “ฐากร ตัณฑสิทธิ์” พ้นเลขาธิการ กสทช. มีผล 1 ก.ค.63 หลังหนังสือยื่นลาออก

“ฐากร ตัณฑสิทธิ์” พ้นเลขาธิการ กสทช. มีผล 1 ก.ค.63 หลังหนังสือยื่นลาออก

24 เมษายน 2020
225   0

ภาพจาก The Bangkok insight

วันนี้ (24 เม.ย.) ประธานบอร์ด กสทช. ลงนามคำสั่งยับยั้ง “ฐากร ตัณฑสิทธิ์” ลาออกเลขาธิการ กสทช. 18 พ.ค. เลื่อนวันพ้นตำแหน่งเป็น 1 ก.ค. 63 เหตุเป็นช่วงโควิด-19 ระบาด งานที่ดำเนินการอยู่อาจขาดความต่อเนื่อง โดยเนื้อหาระบุว่า คำสั่งที่ 1/2563 ระบุว่า

ด้วยเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ มีความประสงค์จะลาออกจากตําแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป แต่โดยที่ปรากฏสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบัน หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานมีหน้าที่เร่งดําเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังกล่าว ประกอบกับปัจจุบันมีภารกิจสําคัญ เช่น การเยียวยาคลื่นความถี่ 2600 เมกะเฮิรตซ์ การจัดหาผู้ประกอบการดาวเทียมทดแทนไทยคม 5 การจัดสรรคลื่นความถี่ 3500 เมกะเฮิรตซ์ เป็นต้น

ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าหน่วยงานขณะนี้ อาจมีผลให้ขาดความต่อเนื่องและไม่สามารถบรรลุภารกิจดังกล่าวได้ จึงยับยั้งการลาออกจากตําแหน่งของเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงมีคําสั่งให้ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ พ้นจากตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

The post “ฐากร ตัณฑสิทธิ์” พ้นเลขาธิการ กสทช. มีผล 1 ก.ค.63 หลังหนังสือยื่นลาออก appeared first on Thumbsup.

[source: https://www.thumbsup.in.th/nbtc-secretary-resign]