sanook » ถึงตอนนี้ SCB EASY App ยังคงล่มต่อเนื่อง

ถึงตอนนี้ SCB EASY App ยังคงล่มต่อเนื่อง

30 พฤศจิกายน 2020
162   0

  มีผู้ใช้งานระบบ SCB EASY App ของธนาคารเป็นจํานวนมาก ส่งผลให้ระบบมีปัญหาการใช้งานในบางช่วงเวลา

[source: https://www.sanook.com/hitech/1517243/]