sanook » ผู้วิจัยเผยว่าเด็กทั่วโลกถึงร้อยละ 72 เคยเจอภัยคุกคามทางไซเบอร์

ผู้วิจัยเผยว่าเด็กทั่วโลกถึงร้อยละ 72 เคยเจอภัยคุกคามทางไซเบอร์

22 กันยายน 2022
6   0

  ในรายงานระบุว่าทั่วโลกมีเด็กประมาณร้อยละ 72 ที่เคยประสบกับภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างน้อย 1 ประเภท โดยร้อยละ 90 ของเด็กในรายงานมีอายุอยู่ตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป

[source: https://www.sanook.com/hitech/1565821/]