sanook » หรือการมาของ “Elon Musk” จะถึงจุดที่ Twitter จะล้มละลายเร็วขึ้น ?

หรือการมาของ “Elon Musk” จะถึงจุดที่ Twitter จะล้มละลายเร็วขึ้น ?

11 พฤศจิกายน 2022
2   0

  การเข้ามาของ Elon Musk ที่ปรับโครงสร้างของ Twitter จนเรียกว่าเกือบยกเครื่องเลยก็ว่าได้ จะนำให้สู่ภาวะการล้มละลายของ Twitter อย่างที่หลายฝ่ายกังวลจริงหรือ

[source: https://www.sanook.com/hitech/1568645/]