sanook » เดลล์ เทคโนโลยีส์ ประกาศแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหม่ประจำประเทศไทย

เดลล์ เทคโนโลยีส์ ประกาศแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหม่ประจำประเทศไทย

16 กันยายน 2022
8   0

  เดลล์ เทคโนโลยีส์ ประกาศแต่งตั้งนายฐิตพล บุญประสิทธิ์ ขึ้นรับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหม่ประจำประเทศไทย

[source: https://www.sanook.com/hitech/1565317/]