sanook » โควิด-19 กระตุ้นความต้องการเทคโนโลยีวัดอุณหภูมิร่างกาย

โควิด-19 กระตุ้นความต้องการเทคโนโลยีวัดอุณหภูมิร่างกาย

16 ตุลาคม 2020
51   0

  ความกระตือรือร้นที่จะเปิดภาคธุรกิจ ห้างสรรพสินค้า และสถานที่เล่นกีฬาต่างๆ ทั่วโลก ทำให้มีการมองหาเทคโนโลยี 'กล้องถ่ายภาพความร้อน'

[source: https://www.sanook.com/hitech/1513683/]