sanook » ไม่ต้องวนหาที่จอดรถอีกต่อไป ระบบค้นหาที่จอดรถ iPark จาก BMW

ไม่ต้องวนหาที่จอดรถอีกต่อไป ระบบค้นหาที่จอดรถ iPark จาก BMW

8 มิถุนายน 2015
182   0

  iPark ระบบค้นหาที่จอดรถจากความร่วมมือระหว่าง BMW กับ Inrix บริษัทด้านข้อมูลการจราจร เพื่อใช้งานจริงในรถยนต์ที่ผลิตออกสู่ตลาดภายในสิ้นปีนี้

[source: http://rssfeeds.sanook.com/rss/go/?hitech.news.xml%7Chttp://hitech.sanook.com/1396849/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%9B-%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%96-ipark-%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81-bmw/]