sanook » Dreamscape บริการการท่องเที่ยวในโลกเสมือนจริงเต็มตัว

Dreamscape บริการการท่องเที่ยวในโลกเสมือนจริงเต็มตัว

15 พฤษภาคม 2019
88   0

  ผู้เข้าชมคนหนึ่งเดินผ่านประตูที่เปิดสู่โลกอีกโลกหนึ่งเเละทิ้งความเป็นจริงเอาไว้เบื้องหลัง

[source: http://hitech.sanook.com/1475613/]