sanook » Facebook ยืนยันจะลบข้อมูลมุมมองทางการเมืองและศาสนาออกจากโปรไฟล์ใน 1 ธ.ค.

Facebook ยืนยันจะลบข้อมูลมุมมองทางการเมืองและศาสนาออกจากโปรไฟล์ใน 1 ธ.ค.

18 พฤศจิกายน 2022
5   0

  เมตา (Meta) ได้ยืนยันว่ากำลังถอดช่องข้อมูล 4 รายการ ออกจากหน้าโปรไฟล์ส่วนตัวของผู้ใช้บนเฟซบุ๊ก (Facebook) ได้แก่ มุมมองทางศาสนา มุมมองทางการเมือง

[source: https://www.sanook.com/hitech/1569165/]