sanook » Samsung ออกมายืนยันแล้วว่า Galaxy S21 จะไม่รองรับการอัปเดตแบบ “Seamless”

Samsung ออกมายืนยันแล้วว่า Galaxy S21 จะไม่รองรับการอัปเดตแบบ “Seamless”

26 มกราคม 2021
71   0

  ในช่วงปีที่ผ่านมาสมาร์ตโฟนที่เปิดตัวด้วย Android 11 ขึ้นไปทุกรุ่นจะต้องรองรับการอัปเดตที่เรียกว่า “Seamless”

[source: https://www.sanook.com/hitech/1521057/]