sanook » Samsung Galaxy S23 Series ได้รับการเพิ่มโหมด ซูม 2 เท่าได้แล้ว

Samsung Galaxy S23 Series ได้รับการเพิ่มโหมด ซูม 2 เท่าได้แล้ว

17 สิงหาคม 2023
7   0

  มาแล้วปุ่ม ซูม 2x กับทุกฟีเจอร์ตอนนี้พร้อมใช้งานแล้วใน Samsung Galaxy S23 Series

[source: https://www.sanook.com/hitech/1586239/]